ندای سلامت باطبیعت close
banner place

کد تبلیغات ثابت حرفه ای

نرم افزارکتاب پنجم قانون در طب سینا - نرم افزار کتاب اوّل قانون در طب ابوعلی سینا
X
تبلیغات
رایتل
دوشنبه 12 آبان 1393

نرم افزارکتاب پنجم قانون در طب سینا

نرم افزارکتاب پنجم قانون در طب سینا

نرم افزارکتاب پنجم قانون در طب سینا

نرم افزار قانون در طب ابوعلی سینا
نسخه دوم
نسخه دوم این نرم افزار با تغیراتی از لحاظ فهرست بندی مطالب با اقتباس از پنج جلد کتب قانون در طب که ترجمه آنها به فارسی توسط ادیب محترم مرحوم شرفکندی انجام شده ، تهیه وتنظیم گردید .
فهرست عناوین پنج کتاب قانون درطب

فهر ست عناوین نرم افزار کتاب پنجم

داروهای ترکیبی به ترتیبی که در کتابهای داروسازی آمده اند 
1- تریاقها و معجونهای بزرگ 
2 - ِاَیارجها (معجونهای مسهل 
3-گوارشیها 
4- داروهای در دهن ریختنی و کفلمه کردنی برای بزرگسالان و کودکان 
5- انگشت پیچها (لیسیدنیها) 
6- شربتها و رُبها 
7- مربا و انبه جات 
8- قرصها 
9- آبپز و حَبها 
10- روغن ها
11- مرهم ها و ضمادها 
12- اختصاص داروهای ترکیبی در درمان بیماریها 
13-قرابادین (داروسازی)
فهرست موضوعات عناوین کتاب پنجم قانون در طب:
1- تریاقها و معجونهای بزرگ 
معجون انقردیا نسخه دوم
معجون انقردیا نسخه سوم
معجون ارسطون بزرگ
معجون ارسطون کوچک
معجون دحمرثا
داروی ترکیبی بادمهرج
معجون غیاثی
معجون زرد سلیم
معجون سیاه سلیم
معجون ابومسلم ابی سلیم
معجون سیر
معجون اثاناسیای بزرگ
معجون اثاناسیای کوچک
معجون کرکم
معجون کرکمی
معجون بزرگ لاک
معجون کوچک لاک
معجون قوفی
فلونیای رومی طرسوسی
فلونیای ایرانی
معجون کاکنه
معجون پرستو
قرقومعما
داروی گوگرد
داروی صمغ اَنگدان
معجون نمک هندی
معجون کوشنه
معجون قبادشاه
معجون فقطرغان بزرگ
فقطرغان کوچک
کلکلانج بزرگ
کلکلانج کوچک
معجون فیروزنوش
معجون کندی
معجون پونه
معجون بزرها
معجون یاقوت
معجونی دیگر از غالینوس
معجون دفع خلط خونی ارسطوماخس
معجون سانیطس
معجون جَنطیانا
معجون بخشش خدا
معجون بی نام
معجون قیومای پزشک
معجون امیری
معجون آزموده
معجون چاقی
تریاق فاروق و ترکیبات آن
اندازه تناولی تریاق در انواع بیماری ها
ترکیبات تریاق فاروق
نسخه دیگر تریاق فاروق
نسخه سوّم تریاق فاروق
قرص ماران
قرص پیاز دشتی
قرص اندروخورون
نسخه دوم قرص اندروخورون
معجون مثرودیطوس
نسخه مثرودیطوس به طور عام
قرص قوفیون
تریاق عزره
نسخه دوم تریاق عزره
قرص اندروخورون
تریاق چهارگانه
سوطیرا یا رهایی بخش بزرگ
معجون بزرگ دارو
معجون فلاسفه
معجون شلیثا
نسخه دیگر از معجون شلیثا
انوش دارو
معجون جزی(خوزستانی)
معجون تنفس شادی آور نیروبخش
معجون تریاق بزرگ
معجون تریاق کوچک
معجون قیصر
معجون بزرگ اطریفل
زامهران بزرگ
دستورالعمل ساختن زامهران
نسخه دیگر زامهران بزرگ
زامهران کوچک
معجون جالینوس
معجون دوم جالینوس
معجون هرمس
نسخه دوم معجون هرمس
نسخه سوم از معجون هرمس
معجون کاسکبینه
معجون کشرتا
معجون مشک
معجون مشک آخر
داروی مشک و خاراگوش
داروی مشک نسخه سوم
داروی مشک شیرین مزه
داروی مشک نسخه چهارم
داروی مشک نسخه پنجم
معجون شجرینای بزرگ
معجون شجرینای بزرگ نسخه دوم
شجرینای کوچک
نسخه سوم شجرینا
معجون امروسیا
معجون انقردیا نسخه یکم
2 - ِاَیارجها (معجونهای مسهل) 
چرا مسهل را داروی خدایی نامیده اند
مسهل اَفتیمون
ایارج فیقرا
معجون لوغاذیا (ایارج لوغازیا)
معجون لوغاذیا برابر با نسخه فیلغریوس
معجون لوغاذیا برابر با نسخه پولس
معجون روفس
نسخه دوم ازایارج روفس
ایارج ارکاگانیس
ایارج ارکاگانیس نسخه پولس
معجون بزرگ تیادریطوس
معجون دیگر تیادریطوس
نسخه سوم از تیادریطوس
تیادریطوس چهارم
معجون تیادریطوس پنجم
ایارج جالینوس
ایارج جالینوس نسخه پولس
ایارج جالینوس نسخه ابن سراَفیون
ایارج بقراط اول
ایارج بقراط دوم
ایارج اندروماخس پزشک
ایارج اندروخوس
ایارج بیاغورا فیلاغوراس
ایارج بوسطوس
ایارج طعموا انطاکی
ایارج تقویت چشم؟
ایارج تقویت چشم نسخه دوم
4-گوارشیها 
گوارشی کافور دو
گوارشی کافور سه
گوارشی عود
گوارشی دارچین
گوارشی هندی
گوارشی زَنجَبیل
گوارشی مشک
گوارشی ترنج
گوارشی قیصر
گوارشی ریگ ماهی
گوارشی بی نام
گوارشی خوب و آزموده
گوارشی بزرگ هَلیلِه ای
گوارشی عود دو
گوارشی زیره ای
گوارش زیره ای جالینوس
گوارشی اریسقولیطس
گوارشی پونه جالینوس
گوارشی مورد
گوارشی شبیه گوارش خوزستانی
گوارشی سلمویه
گوارشی زیره ای سوم
گوارشی زیره ای چهارم
گوارشی فلفل ها
گوارشی فندادیقون
گوارشی خوزی یک
گوارشی خوزستان دوم
گوارشی خسروی
گوارشی شهریاران
گوارشی خرما یک
گوارشی خرما دو
گوارشی خرما سه
گوارشی فیروزنوش مشک آلود
گوارشی کندر
گوارشی طالیسفر
گوارشی اسقف
داروی بزرگ رِیم آهن آلود
گوارشی کوچک هَلیلِه ای
گوارشی بلادر
گوارشی فنجیوش
فنجیوش مشک آلود
گوارشی فنجیوش سه
رِیم آهن پخته یک
رِیم آهن نسخه دو
رِیم آهن نسخه سه
رِیم آهنی پخته چهار
گوارشی سفرجل یک
گوارشی سفرجل دو
گوارشی سفرجل سه
گوارشی سفرجل چهار
گوارشی سفرجل پنج
گوارشی هندی (جوارشن هندی)
گوارشی شاهان
گوارشی شیشه ای
گوارشی کنجد
گوارشی چاتلانقُوش
گوارشی اَنگدان یک
گوارشی اَنگدان دو
گوارشی کافور یک
5- داروهای در دهن ریختنی و کفلمه کردنی برای بزرگسالان و کودکان 
گرد دارویی مقلیاثا
گرد دارویی باد بواسیر و اسهال
گرد داروئی کسیلا
گرد داروئی تقویت کبد و معده
گرد داروئی عباده
گرد دارویی تبداران
کفلمه خربزه دراز
گرد داروئی کودکان
کفلمه ارسطو
کفلمه برمکی
کفلمه اسفند
کفلمه رطوبت کودکان یک
کفلمه رطوبت کودکان دو
کفلمه رطوبت کودکان سه
کفلمه ناتوانی معده
کفلمه درمان بیماری طحال
کفلمه یرقان
کفلمه کبد
کفلمه حرارت کبد
کفلمه نمکی خلط سودایی و صفرایی
کفلمه نمکی معده و کبد
6- انگشت پیچها (لیسیدنیها) 
انگشت پیچ سرفه خشک
انگشت پیچ درمان سرفه
انگشت پیچ خشخاش
انگشت پیچ تباشیر درمان سرفه
انگشت پیچ تباشیر تبداران بیماری سل
انگشت پیچ پیاز دشتی
انگشت پیچ سیر
انگشت پیچ درمان سرفه دو
انگشت پیچ سقز درخت بنه
7- شربتها و رُبها 
شربت شهد از جالینوس دو
شراب خاراگوش یک
شراب خاراگوش دو
شراب خاراگوش سه
شراب خاراگوش چهار
شراب خاراگوش پنج
شربت میوه درمان تشنگی
شربت میوه معده شان ضعیف
شربت آلو بخارا
شراب دیموکراتیس
شربت انگور
رساطون
شراب کدر
فقاع
نوشیدن شراب کهنه
شراب عسلی یک
شراب عسلی دو
ماءالقراطن
شربت انار
شراب گل
شراب صنوبری
شراب قطران
شراب زِفت
شراب حسل
شراب کمادریوس
شراب آویشم
شراب دیگ ابزارها
شراب زَنجَبیل شامی
شراب برباله
شربت خَرنُوب و زالزالک
شراب سنبل بیابانی
شراب بزر هویج بیابانی
شراب گیاه گاوشیر
شراب کرفس
شراب خامالاون
شراب سقمونیا(محموده)
شربت افسومالی
اسکنجبین بزرها
اسکنجبین جالینوس
اسکنجبین تالیف ما
اسکنجبین اسهال دهنده صفرا
اسکنجبین کاهش دهنده بلغم
اسکنجبین کاهش دهنده خلط سودا
سرکه پیاز دشتی
سرکه پیاز دشتی مسهل
شربت جلاب با گلاب
عسلاب سرد مزاجی
عسلاب تشنگی زیاد در معده
شربت جلاب؟
شراب پیاز دشتی
شراب آب دریا
شراب به که میپخته است
میپخته سفرجل
شراب ادرومالی
شراب ملومالی
شراب خندیقون نسخه یک
شراب خندیقون نسخه دو
شراب سلمویه
شربت دانه آس
مربای آس
شراب برگ آس
شربت نعناع
شربت گلابی
شربت اکسومالی
شربت سیب
شربت غوره برای معده
شربت غوره سردی بخش معده
شراب غوره نیرو بخش معده
شربت میوه نیروبخش معده
شربت میوه دل پیچه
شربت ترنج
شربت خشخاش نسخه یک
شربت خشخاش نسخه دو
شربت شهد از جالینوس یک
8- مربا و انبه جات 
داروی تزریقی درمان قَرحه مثانه
گلنگبین معده درد
مربای ترنج تقویت معده
روش ساخت مربای ترنج
مربای به بند آوردن اسهال
مربای به تقویت معده
مربای هویج
مربای هلیله نسخه یک
مربای هلیله دو
مربای هلیلِه سه
مربای شقاقل
مربای زنجبیل
مربای آلو
مربای شلغم
مربای بادام
مربای شاخه‌های سبزبلسان هندی
مربای آمله
مربای آملج
مربای سیب
9- قرصها 
قرص کوکب
قرص گل نسخه یک
قرص گل نسخه دو
قرص گل درمان درد معده
قرص گل سقمونیایی
قرص گل تباشیری
قرص دبیدگل کبد و طحال
قرص گل در درمان تب نوبه
قرص گل و سنبل
قرص کافور التهاب
قرص کافور درمان التهاب معده و کبد
قرص کافور تب های سخت
قرص کافور دیگر
قرص کافور بزرکاسنی
قرص تباشیر با ترنجبین
قرص تباشیر با بزر ترشک
قرص رب زرشک
قرص زرشک و کافور
قرص زرشک در تسکین درد کبد
قرص زرشک درمان تب های التهابی
قرص زرشک درمان درد کبد
قرص زرشک درمان ورم معده
قرص خاراگوش تب های مزمن
قرص خاراگوش بیماری های طحال
قرص مشکانیه
قرص کبر
قرص لاک راه بندان کبد
قرص لاک درمان طحال
قرص کاکنه درد کلیه و مثانه
قرص کاکنه قرحه کلیه و مثانه
قرص راوند چینی
قرص ابومولیس نسخه یک
قرص ابومولیس نسخه دو
قرص ابومولیس نسخه سه
قرص میون
قرص اندروماخس یک
قرص اندروماخس دو
قرص کندی
قرص برمکی
قرص خامالاون درمان ناتوانی معده
قرص خامالاون دل بهم آمدن
قرص روذونون
قرص مارویش
قرص خشخاش
قرص گلنار
قرص سپولیدوس
قرص اندرون
قرص رازیانه شامی
قرص ملین
قرص بزرها
قرص درمان سفت شدن کبد
قرص گل درمان تب
قرص گل ملین
قرص گل و مشکانیه
قرص لاک
قرص روناس
قرص کشوث
قرص دهگانه
10- آبپز و حَبها 
آب پز بیخ ها درد معده
آب پز بیخ ها درمان درد جگر
آب پز خاراگوش
آب پز مشکانیه
حب بلیله
حب بزرگ بدبو خلط غلیظ
حب بزرگ بدبو نقرس
حب کوچک بدبو
حب بدبو کندی
حب بزرگ خلال دندان (شیطرج)
حب خلال دندان کوچک درد مفاصل
حب خلال دندان
حب مشکانیه
حب پیروزی
حب رئیس اسقفان (جاثلیق)
حب دوری(از کتاب فهلمان)
حب درمان بواسیر
حب دند (کرچک ختایی)
حب نمک مسهل
حب اصطمحیقون کندی
حب برمکی
حب ابن الحرث
حب ابن هبیره (پسرکفتار)
حب ابن جهم
حب شیرگیاه شیرسگ
حب ماشدارو
حب راوند
حب شاه تره
حب مقل
حب سکبینه
حب گاوشیر
حب شیرسگ درمان فالج
حب مشک
11- روغن ها
روغن بابونه
روغن مصطکی
روغن خاراگوش آفتابی
روغن شبت
روغن سوسن
روغن سوسن ساده
روغن سه کوهه درمان دشوار ادرار
روغن سه کوهه برای مفاصل
روغن سه کوهه درد تهیگاه و کلیه
روغن مار ان
روغن رامش داد
روغن کوشنه سرمازدگی کبد و معده
روغن کوشنه درد مفاصل سرما
روغن درد زِهدان
روغن ابو سماد
روغن کرچک بزرگ
روغن کرچک را چگونه می گیرند
روغن کرچک ساده
روغن کدو
روغن ریحان
روغن داروی گوش کنجد
روغن داروی گوش نیل
روغن فلفلاددرد مفاصل
روغن فلفلاد دردمثانه
روغن تخم مرغ
روغن کلکلانج
روغن زعفران
روغن گیاه شیرسگ
روغن اشنه
روغن دامامون
روغن آلاله
روغن بادام تلخ
روغن بلوط
روغن بَنگ
روغن گَزنه
روغن غار
روغن گورگیاه
روغن گُل
روغن زنبق
روغن بابونه چشم گاوی
روغن درمنه
روغن شنبلیله
روغن مرزنگوش
روغن سنبل رومی
روغن میعه
12- مرهم ها و ضمادها 
مرهم سفیداب
مرهم سفیداب سوختگی
مرهم بزرگ باسِلِیقون
مرهم کوچک باسِلِیقون
مرهم سفیداب و روغن کنجد
مرهم مردارسنگ و سرکه
مرهم زنگار
مرهم زاج سفید
مرهم سیاه
مرهم دیاخیلون
مرهم قرمز
مرهم پیامبران
مرهم شنگرف
مرهم کرم سرخ
مرهم داغ گذار
مرهم زرنجی
ضماد اندروماخس طحال
ضماد اندروماخس استخوان
ضماد شَوکران
ضماد پیلگریوس
ضماد کعک
مرهم حنظل
مرهم کراویا
13- اختصاص داروهای ترکیبی در درمان بیماریها 
اشتهای سگانه
درمان سوء هضم
درمان دل بهم آمدن
درمان دل بهم آمدن همراه تشنگی
درمان آروغ ترش
درمان بیماری طحال
بازگشای بندآمده در طحال
درمان سردی و سرد مزاجی روده‌ها
درمان قولنج و قبوضیت شدید
مسکن درد قولنج
مسهل قوی در پاکسازی مواد پرمایه
بند آوردن اسهال
درمان اسهال خون وریم و چرک
درمان قَرحه و پوست اندازی روده
درمان درد شدید شکم پیچه
درمان درد مقعد
در درمان بواسیر
در درمان درد کلیه و مثانه
سرد مزاجی کلیه و مثانه
در درمان درد کلیه و مثانه به طور عام
داروی پاکساز کلیه و مثانه
درمان سستی مثانه
درمان ادرار کردن خون وریم
درمان سنگ کلیه و مثانه
درمان ادرار کردن بدون اراده
درمان سردی زِهدان
درمان باد زِهدان
درمان درد زِهدان
درمان خفگی زِهدان
درمان سفت شدگی زِهدان
درمان تباهی در خون حیض
داروهایی که به نفع زنان باردارند
داروهای ویژه در درمان درد مفاصل
در درمان عِرق النساء به طور خاص
درمان باد مفاصل و لرزش مفاصل
داروهایی که در درمان درد پشت
درمان درد وسط پشت و میان شانه‌ها
درمان درد تهیگاه
سرد مزاجی و سرما خوردگی سر
احساس سنگینی در سر
پاکسازی سر از مواد بد و ناهنجار
سردرد سرد و دیرپا و همیشگی
سردرد نیمه(میگرن)
سرگیجه
تقویت حافظه و رفع فراموشکاری
بیماری وسوسه و دیوانگی
تقویت حواس و هوش
در درمان صرع
سکته
فالج و سست شدن اندامان
در درمان بیماری کج شدن دهان
در درمان لرز(رعشه)
در درمان تشنج
در درمان چشم درد
آب در چشم آمدن
درد گوش
درد دندان
کرم زدگی دندان
سستی زبان و خوب ادا نکردن سخن
درد و ورم گلو
داروهای نیروبخش به قلب
درمان خفقان قلب
در درمان دل بهم آمدن
پاکسازی قصبه ریه و سینه از آلایش
درمان دو رگه شدن و از بین رفتن صدا
درمان دشوار نفس کشیدن
درمان آسم و نفس انتصابی
سرفه کهنه و مزمن
نزیف خون دفع خلط خونی
درمان کبد سرمازده و سرد مزاج
درمان درد کبد
درمان ناتوانی کبد
درمان ورم کبد
درمان سفت شدن کبد
درمان سفت و سختی کبد و طحال
درمان استسقاء
درمان سوء مزاج
درمان شروع سوء مزاج
درمان سوء مزاج شدید
درمان ناتوانی معده
تباهی و سستی معده
داروی مفید برای معده
سستی و فروهشتگی معده
حرارت بیش از حد معده
رطوبت غیرطبیعی معده
درمان درد معده
درمان باد در معده
درمان سفتی معده
درمان بی اشتهایی
14-قرابادین (داروسازی)
انگشت پیچ سقز بنه
درمان خلط خونی
معجون ارسطوماخس
درمان سل و قرحه ریه
داروی درمان قلب
ناتوانی معده
درمان درد مفاصل و نقرس
بیماری روباه
رنگ سیاه مو
پیمانه اوزان داروها ساهر
پیمانه و اوزان داروها یوحنا
درمان سردرد نسخه یک
چشم و درمان بیماری های آن
بیماریهای گوش قرحه بینی و درمان آنها
دندان و هرچه مربوط به دندان است
ذبحه وخفگی ها
زبان کوچکه و لوزتین
اندامان فوقانی داخلی
داروی مربوط به گلو
داروی ترکیبی برای درمان سرفه
داروی کاهن
حب دیگردر درمان سرفه
انگشت پیچ صنوبر
قرابادین (داروسازی)
داروی ترکیبی چرا لازم است؟
چگونگی ترکیب دارو
داروهای آزموده شده در قانون

راهنمای کار با نرم افزار

بعداز کلیک روی دکمه عنوان مقدمه داروسازی ودرمان شکل فوق لیست موضوعات مربوط به عنوان باز خواهد شد شکل ذیل ملاحظه فرمائید.

شکل فوق محیط مربوط به موضوعات مقدمه داروسازی ودرمان را نمایش میدهد و همانطور ملاحظه میفرمائید بالای صفحه نام عنوان نمایش داده میشود، اکنون برای اینکه شرح هر موضوع نمایش داده شود میتوانید روی موضوع مورد نظرتان در لیست کلیک کنید شکل ذیل را ملاحظه فرمائید.

راهنمای جستجو
شکل ذیل در بالای لیست موضوعات عنوان ، کادری وجود دارد که این محل مربوط جستجوی موضوع مورد نیازکاربر ازلیست است و بنابراین کاربر میتواند با تایپ یک و چند کلمه موضوع مورد نیاز خود از لیست پیدا کند 

درصورتیکه موضوع از اجزاء داخل لیست نباشد کاربر میتواند جهت تکمیل جستجو روی دکمه سمت راست کادر کلیک نماید تا جستجوی کامل برای یافتن مطلب مرتبط با عنوان مقدمه داروسازی ودرمان پید اشود شکل ذیل ملاحظه فرمائید.

پشتیبانی از نرم افزار :

اندازه حجم فایلی که بایستی دانلود کنید : 510 مگابایت

تلفن تماس : 09123382295

لینک تلگرام پشتیبان : ندای سلامت 

 سایت پشتیبان :ندای سلامت با طبیعت

نظرات (0)
امکان ثبت نظر جدید برای این مطلب وجود ندارد.